KOMMUNAL HJÆLPEPAKKE TIL ERHVERVSLIVET

Økonomiudvalget har i alt vedtaget 2 kommunale hjælpepakker til erhvervslivet.

 

Hjælpepakke 1 består hjælpepakken af tre konkrete elementer:

  • Straksudbetaling af regninger til private leverandører – i alt 37 mio. kr.
  • Huslejehenstand i 2020 til private lejere i kommunale bygninger - i alt 8 mio. kr.
  • Fremrykning af planlagte anlægsarbejder - i alt 10 mio. kr.

 

Hjælpepakke 2 indeholder følgende 12 tiltag: 

 

1. Fremrykning af anlæg i 2020 for i alt 11,2 millioner kroner

- Der sker en yderligere fremrykning af budgetterede byggerier i 2020 - herunder UKFs pulje til haller/klublokaler.

 

2. Fremrykning af anlæg fra 2021 til 2020 for i alt 6 millioner kroner

Der skal ske en fremrykning af følgende anlæg fra budget 2021 til 2020:

- Udvendig vedligeholdelse 5 millioner kroner til en række projekter

- Rampekrydset Ribe landevej

- Færdiggørelsesarbejde af udstykninger

 

3. Nye initiativer for i alt 3 millioner kroner

- To nye anlæg påbegyndes og de forventes lånefinansieret via de nye låneadgange
- Ny akselgenerator på Årøfærgen
- Opgradering af lysmaster på Sydbank park. I det omfang dette kan ske via en mere energirigtig løsning vil eventuelle driftsbesparelser blive håndteret ved investeringens færdiggørelse.

 

4. Investering i energibesparende tiltag for i alt 5 millioner kroner

Der etableres en pulje til nye energibesparende investeringer til udmøntning via en tværgående prioritering. Puljen forventes lånefinansieret via de nye låneadgange. Eventuelle driftsbesparelser vil blive håndteret ved investeringernes færdiggørelse.

 

5. Fokus på effektuering af overførte anlægsbeløb fra 2019 til 2020

Langt størstedelen af de overførte anlægsbevillinger er knyttet til igangværende anlæg og forventes at bliver brugt i år. Der udestår afklaring på følgende puljer: Centerbypuljen og pulje til strukturelle ændringer på borgernære områder.

 

6. Påbegyndelse forberedelsen af kommende års anlægsprojekter

For at fastholde anlægsaktiviteten i 2021 skal der allerede nu fokuseres på, at allerede budgetterede anlæg skal omsættes til virkelighed. Af større uafklarede anlæg kan nævnes ny børnehave og jomfrustien.

Den anden del er en understøttelse af detailhandel, restauranter m.v. samt en generel støtte til kommunens virksomheder og leverandører. Formålet er at sætte fokus på den del af det lokale erhvervsliv, som vurderes at være særligt hårdt ramt som følge af nedlukningen af dele af samfundet, samt generelle tiltag der skal frigive likviditet – og ikke mindst fokus på en aktiv beskæftigelsesindsats når samfundet lukkes op igen.

 

7. Lokale initiativer målrettet særligt udsatte erhverv for 0,5 million kroner

Etablering af en pulje til HER på 0,5 million kroner til efterfølgende konkretisering på tværs af hele kommunen med et særligt fokus på detailhandel, restauranter o.l.. Denne udmøntes i tæt dialog mellem HER og de pågældende brancher via en hurtig og aktiv indsats.

 

8. Forstærket kommunikation for 0,1 million kroner

Etablering af en pulje på 0,1 mio. kr. til markedsføring via kommunal indsats med et særligt fokus på den lokale detailhandel, restauranter o.l.

 

9. Frigivelse af likviditet

Den fremskyndte betaling til private leverandører forlænges til 30.6.2020.

 

10. Minimeret opkrævningsindsats

Rykkerprocedurer suspenderes ligeledes frem til 30.6.2020.

 

11. Flexibilitet overfor leverandører

Kommunen undlader at håndhæve bodsbestemmelserne i forbindelse med corona-relaterede kontraktmisligholdelse indenfor rammerne af den vedtagne midlertidige lov for området.

 

12. Aktiv beskæftigelsesindsats

Der arbejdes med en forstærket indsats fra jobcentret med henblik på at bistå lokale virksomheder med rådgivning om etablerede statslige støtteordninger samt forberede sig på at være opsøgende og virksomhedsvendt når samfundet igen lukkes op og suspensionen af områdets indsatser ophæves.

 

Haderslev Kommune vil til finansiering af ovenstående ekstraordinært optage lån på 8 mio.kr. fra den nye lånepulje, som regeringen har stillet til rådighed på 500 mio. kr. til energimæssige forbedringer.