KOMPENSATIONSORDNING FOR AFLYSNING AF STØRRE ARRANGEMENTER

Kompensationsordningen er til arrangører af større arrangementer med 1.000 deltagere eller 500 deltagere, hvis arrangementet er målrettet særlige risikogrupper. Ordningen gælder i perioden fra og med den 6. marts til og med den 9. juni 2020.

Som udgangspunkt gælder ordningen arrangementer, som aflyses, udskydes eller væsentlig ændres som følge af statsministerens opfordring til at aflyse arrangementer med 1000 eller flere deltagere pga. Covid-19. Forbuddet løber til og med den 10. maj 2020. For så vidt angår større arrangementer, begivenheder mv. gælder forbuddet til og med den 31. august 2020.

 

Hvem gælder ordningen for?

 • Ordningen omfatter arrangementer på mere end 1000 deltagere. Derudover er arrangementer på mere end 500 deltagere, som er målrettet særlige COVID-19- risikogrupper, f.eks. ældre eller helbredsmæssigt sårbare, omfattet.

 • Arrangementet skal have karakter af en unik begivenhed og være planlagt til afholdelse i Danmark og have været åbent for offentligheden.

 • Arrangøren skal være en privatretlig juridisk person uden for den offentlige forvaltning, der har hjemsted i Danmark, jf. CVR.

 • Kommunale spillesteder med kapacitet til mere end 1000 deltagere er omfattet.

 • Alle, der opfylder ordningens kriterier, vil blive kompenseret.

 

Hvad består ordningen af?
 • Ordningen giver kompensation for underskud (udgifter fratrukket indtægter) ved aflysning eller afvikling under væsentligt ændrede forudsætninger (fx uden tilskuere) af omfattede arrangementer.
  • Ordningen giver kompensation for merudgifter ved udskudte arrangementer.

  • Det er en forudsætning, at kompensationen ikke resulterer i en fortjeneste for arrangøren.

 

Hvad skal arrangørerne gøre for at få kompensation?
 • Arrangører skal indsende dokumentation for, at arrangementet er aflyst, ændret væsentligt eller udskudt, og at arrangementet havde kapacitet til mere end 1000 deltagere. Såfremt arrangementet var målrettet udpegede risikogrupper, såsom ældre eller helbredsmæssigt sårbare, skal kapaciteten have været mere end 500 deltagere.
 • Arrangøren skal som udgangspunkt indsende regnskab for arrangementet til Erhvervsstyrelsen, som dokumenterer de tab, der ønskes kompensation til.
 • Arrangører, som alene ønsker kompensation til refunderede billetter solgt i for- salg skal indsende en opgørelse over refunderede billetter til det pågældende ar- rangement til Erhvervsstyrelsen.
 • Arrangører, der alene ønsker kompensation for honorar til kunstner, skal ind- sende dokumentation for betaling af honoraret, den aftaleretlige forpligtelse til betaling ved aflysning, samt dokumentation for at arrangørens forsikring ikke dækker honoraret.
 • Der skal indsendes revisorpåtegnet budget og regnskab ved alle kompensations- ansøgninger på mere end 0,5 mio. kr., samt dokumentation for, at arrangørens forsikring ikke dækker.

Hvilken periode gælder ordningen for?

 • Regeringen lægger op til, at ordningen skal gælde arrangementer, som skulle finde sted fra 6. marts til og med 9. juni 2020, men som er aflyst, eller hvor betingelserne for afvikling er væsentligt ændret, f.eks. at arrangementet skal af- vikles med færre eller helt uden deltagere/tilskuere (f.eks. sportsarrangementer).
 • Regeringen tager senere stilling til om ordningen skal forlænges yderligere alt afhængig af udviklingen vedr. COVID-19.
 • Arrangører, som har planlagt arrangementer med mere end 1000 deltagere i de kommende måneder bør allerede nu udvise ansvarlighed ved at nedbringe omkostningerne.