KOMPENSATION FOR FASTE UDGIFTER

OVERBLIK OVER KOMPENSATIONSORDNINGEN

Alle virksomheder er omfattet af ordningen (skal opfylde krav):

 • Kræver en omsætningsnedgang på min. 35% som følge af Covid-19
 • Faste omkostninger skal udgøre mindst 12.500 kr. i perioden fra 9. marts til 8. juli 2020
 • Revisorerklæring skal vedlægges ved ansøgning
 • I ordningen kan virksomheder få godtgjort dokumenterbare faste omkostninger i en periode, hvor virksomheden er udsat for stor omsætningstilbagegang.

Andelen, der kompenseres for, er:

 • 80%, hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100%
 • 50%, hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80%
 • 25%, hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60%
 • Virksomheder, som er omfattet af regeringens forbud mod at drive forretning, kompenseres med 100 % af de omfattede faste omkostninger, så længe forbuddet gælder.

 

KOMPENSATION FOR FASTE OMKOSTNINGER

Opdateret med nye regler d. 18. april 2020

 • Tidligere kunne en virksomhed maksimalt få udbetalt 60 mio. kr. i kompensation for faste omkostninger.
 • I forbindelse med forlængelsen justeres grænsen, således at virksomheder maksimalt kan få udbetalt 110 mio. kr. i perioden 9. marts til 8. juli 2020.
 • Udmøntning af forhøjelsen vil ske proportionalt i den samlede 4-måneders kompensationsperiode, idet der vil blive taget højde for forhøjelsen som en efterregulering for de første tre måneder i forbindelse med udbetaling af kompensation for perioden fra 9. juni til 8. juli 2020.
 • Det indføres endvidere som betingelse, at ansøgende virksomheder som en forudsætning for at modtage kompensation i den forlængede periode på tro og love skal erklære, at virksomhederne ikke vil udbetale udbytte eller foretage aktietilbagekøb for regnskabsårene 2020 og 2021.
 • Betingelsen vil gælde for virksomheder, der modtager mere end 60 mio. kr. i kompensation i 2020 i kompensationsordning for virksomheders faste omkostninger.
 • Virksomheder vil senere kunne frigøre sig fra disse begrænsninger ved at tilbagebetale udbetalt støtte efter denne ordning ud over 60 mio. kr.

 

FASTE OMKOSTNINGER – MODREGNING AF UNDERSKUD

Nye regler – foreslået den 18. april 2020: – dette er ikke helt vedtaget endnu. Vent derfor med at ansøge indtil nærmere regler foreligger.

 • Virksomheder, der grundet ekstraordinære omstændigheder har haft underskud i 2019 - og derfor reduceres i kompensation - kunne anvende en anden referenceperiode for underskuddet end 2019, såfremt det er muligt at opnå statsstøttegodkendelse heraf.
 • Derfor indføres en efterregulering, hvor virksomheder, der i udgangspunktet er reduceret mere end nødvendigt i kompensation, vil kunne få udbetalt den resterende kompensation.
 • Omvendt vil efterreguleringen også tage højde for evt. overkompensation. Derfor tilpasses ordningen med et loft på 50 pct. i den forudgående nedjustering af kompensationen ved udbetaling for virksomheder med et underskud i 2019. Således får disse virksomheder mulighed for tidligere udbetaling af kompensation i ordningen.

 

UDBETALING AF INDBETALT MOMS OG LØNSUMSAFGIFT TIL VISSE VIRKSOMHEDER SOM ET RENTEFRIT LÅN

 • At små og mellemstore virksomheder, der den 2. marts 2020 har indbetalt moms for henholdsvis andet halvår og fjerde kvartal af 2019 får mulighed for at få udbetalt beløbet igen som et rentefrit lån.
 • At lønsumsafgift, som såkaldte metode 4-virksomheder (fx tandlæger, ergoterapeuter, vognmænd, herunder taxa, mv.) har indbetalt for 1. kvartal 2020 med frist den 15. april 2020 samt en ¼ af lønsumsafgiften for overskud for indkomståret 2019 (svarende til en skønnet kvartalsmæssig andel), kan udbetales som et rentefrit lån.
 • Der kan anmodes om udbetaling af beløbet fra forventeligt den primo/medio maj til og med den 15. juni 2020. Ikrafttrædelse den 1. maj forudsætter forudgående lovgivning samt systemtilretning. Lånet skal tilbagebetales den 1. april 2021.