MOMSLÅN TIL SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

Folketinget har vedtaget et lovforslag som giver små og mellemstore virksomheder mulighed for at få et rentefrit momslån og lønsumsafgiftslån til visse erhverv. Loven træder i kraft den 5. maj 2020, og virksomheder kan ansøge om lån fra 5. maj 2020 til 15. juni 2020. Ansøg om lånet HER

 

Hvem kan ansøge om lånet?

Alle små og mellemstore virksomheder kan ansøge om momslånet, mens det er virksomheder, som afregner lønsumsafgift efter metode 4 (læger, tandlæger, fysioterapeuter, vognmænd og kultursektoren), som kan søge et lønsumsafgiftslån.

 

Hvis din virksomhed har fået foreløbig fastsættelse af skatter og afgifter indenfor de sidste 3 år, som virksomheden ikke har erstattet med en korrekt indberetning i afregningsperioden, kan virksomheden ikke få lånet. Hvis din virksomhed har en aktiv foreløbig fastsættelse, kan du erstatte den med en korrekt indberetning og herefter søge om lånet.

 

For at kunne søge kræver det også, at virksomheden:

 • ikke er en offentlig institution.
 • ikke er under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning.
 • ikke har stillet sikkerhed eller er blevet pålagt at stille sikkerhed efter opkrævningslovens § 11.
 • opfylder betingelserne for at modtage statsstøtte.
 • ikke har en fysisk eller juridisk person, som indenfor de sidste 10 år er dømt for skatte- og afgiftssvig, og som:
  • ejer virksomheden
  • reelt driver virksomheden
  • er medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion
  • er filialbestyrer i virksomheden
 • ikke har skiftet 50 % eller mere ud af ejerkredsen i perioden fra og med den 9. april 2020 til og med 15. juni 2020. Du kan dog godt ansøge, hvis du kan vedlægge en revisorerklæring om ejerskiftet.

 

Hvis virksomheden har gæld til staten

Har du som virksomhed gæld til staten, kan du stadig godt være omfattet af lånemuligheden. I så fald bliver lånet ikke udbetalt til virksomheden, men bliver i stedet brugt til at dække virksomhedens gæld, så virksomheden reelt opnår rentefri udsættelse af betalingen.

 

Hvor stort er lånet?

Hvad momsen angår, så kan der ansøges om et rentefrit momslån på et beløb, der svarer til den moms, virksomheden har indberettet for 4. kvartal 2019 (mellemstore virksomheder) eller 2. halvår 2019 (små virksomheder) til fristen den 2. marts 2020.

 

Lønsumsafgift:

 • Nogle virksomheder indberetter lønsumsafgift pr. kvartal. De kan ansøge om et lån på et beløb, der svarer til den lønsumsafgift, virksomheden har indberettet for 1. kvartal 2020.
 • Alle virksomheder, der betaler lønsumsafgift efter metode 4, indberetter lønsumsafgift af overskud/underskud for indkomståret 2019 eller for et forskudt indkomstår, der træder i stedet for indkomståret 2019. De kan ansøge om et lån på et beløb, der svarer til en fjerdedel af afgiftens størrelse af overskuddet for indkomståret 2019 eller for det forskudte indkomstår.
 • Hvis virksomheden både er kvartalsafregnende og har indberettet et overskud for indkomståret 2019, kan virksomheden ansøge om begge lån (hvis de andre betingelser i øvrigt er opfyldt).
 • Hvis virksomheden har ubetalte krav (fx manglende betaling af moms eller lønsumsafgift), bliver det lånte beløb modregnet kravet. Dermed får virksomheden ikke en reel udbetaling, men en gratis kredittid, der svarer til det.

 

Sådan ansøger du om lånet

Der kan ansøges om lånene fra den 5. maj 2020 til 15. juni 2020 via virk.dk. Du kan enten selv udfylde og indsende ansøgningen, eller du kan få virksomhedens rådgiver til at gøre det. På virk.dk vil du kunne læse mere om, hvordan du ansøger om lånet.

 

Du kan forvente svar på din ansøgning indenfor 5 bankdage (det gælder dog ikke, hvis der er forhold i virksomheden, som ikke kan kontrolleres). Du vil modtage svaret i virksomhedens Meddelelsesarkiv i TastSelv Erhverv.

 

Lånets varighed

Virksomheden skal betale lånet tilbage via Skattekontoen senest den 1. april 2021.

Hvis virksomheden ikke betaler lånet tilbage til tiden, får virksomheden gæld til staten, som der bliver beregnet renter af. Er virksomhedens samlede gæld over 5.000 kr. modtager virksomheden en rykker. Hvis virksomheden stadig ikke betaler, bliver gælden sendt til inddrivelse.

Hvis virksomheden i lånets løbetid ikke længere opfylder betingelserne for lånet, skal lånet tilbagebetales straks efter, at virksomheden ikke længere opfyldte betingelserne. Det gælder fx, hvis virksomheden bliver tvangsopløst eller får en foreløbig fastsættelse. Hvis virksomheden lukker skal lånet tilbagebetales senest 14 dage efter virksomhedens registrering ophører.

 

Kilde: Skat